Google

Google

Google cập nhật nguyên tắc xếp hạng tìm kiếm ngày 14 – 10 – 2020

Google vừa cập nhật bản PDF về Nguyên tắc xếp hạng chất lượng tìm kiếm của họ. Trước đó vào ngày 05 – 12 – 2019 Google cũng cập nhật Nguyên tắc xếp hạng chất lượng tìm kiếm, như vậy họ đã cập nhật tiếp nguyên tắc sau 10 tháng 10 ngày. Bản cập nhật......